Rozumné právo

Názorová platforma Rozumné právo je nezávislá expertní skupina právníků působících v nejrůznějších oborech práva v praxi i v akademii. Jejím cílem je poskytnout vládě, parlamentu a dalším veřejným institucím odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření a zároveň sloužit jako rezervoár podnětů pro jejich racionální implementaci v tuzemských podmínkách.

Platforma Rozumné právo není spojena s žádnou politickou stranou nebo hnutím, obchodní společností nebo jinou institucí a všichni její členové vykonávají svou činnost bez nároku na honorář nebo jinou odměnu. Stanoviska publikovaná na platformě Rozumné právo nejsou stanovisky organizací, v nichž členové názorové platformy působí.

Více o naší misi

Rozumné právo

Stanoviska

Omezování online informací ze strany státu musí být přiměřené a přezkoumatelné

14. 03. 2023

V Praze 14. března 2023 – Ministerstvo vnitra připravuje zákon umožňující omezit online přístup k informačnímu obsahu, který je způsobilý ohrozit chráněné zájmy České republiky. Veřejnost dosud neměla možnost seznámit se s uceleným návrhem principů zvažované regulace. To s ohledem na možný střet právem chráněných zájmů není vhodné. Platforma Rozumné právo proto doporučuje zahájení veřejné debaty k vymezení pojmu „škodlivý obsah“, způsobům ohrožení chráněných zájmů státu, přiměřenosti omezení přístupu k informačnímu obsahu online a možnostem přezkumu takového omezení.

Opožděná implementace směrnic přináší zbytečné náklady i právní nejistotu. Směrnice o whistleblowingu je toho příkladem

15. 12. 2022

V Praze 15. 12. 2022 – Česká republika v implementaci unijních směrnic často zaostává. Není výjimečné, že návrhy zákonů, které mají za úkol implementovat směrnice Evropské unie, nejsou předloženy včas, případně se neúměrně protahuje jejich projednání v parlamentu. Nejvýraznějším aktuálním příkladem je implementace směrnice o ochraně oznamovatelů (směrnice o whistleblowingu). Ta je stále na počátku legislativního procesu, tedy před předložením návrhu zákona v PS Parlamentu ČR, ač měla být implementována již 17. prosince 2021. Opožděná implementace přitom může mít dalekosáhlé důsledky v mnoha směrech. České republice hrozí vysoké pokuty ze strany Soudního dvora Evropské unie. Český stát také odpovídá soukromým subjektům za škodu způsobenou opožděnou implementací. Pro subjekty ve veřejné sféře hrozí přímý účinek směrnice i bez její implementace, což vytváří riziko různého zacházení a právní nejistoty. Kromě toho je takový stav též nedobrou vizitkou, kterou se Česká republika prokazuje v rodině evropských států, a negativní zprávou pro vlastní společnost. Vláda i parlament by měly trvale podporovat principy právního státu. Tím spíš není vhodné, pokud se takové prodlení týká normy, která má chránit oprávněné zájmy osob, které reagují ve veřejném zájmu proti nekalým praktikám.

Tvorba legislativy vyžaduje zásadní změny

23. 05. 2022

V Praze 23. května 2022 – Český právní řád trpí mnoha neduhy. Těmi nejvýznamnějšími jsou nekoncepčnost, nadměrná právní regulace, nedostatek provázanosti či nestabilita. Tyto problémy mají dlouhodobě svůj základ ve způsobu tvorby práva. Je tedy dobře, že programové prohlášení vlády se věnuje i oblasti legislativy, avšak navrhovaná opatření nepřinesou zásadní změnu. Názorová platforma Rozumné právo má za to, že při zachování stávajícího institucionálního nastavení legislativního procesu nelze očekávat podstatně lepší výsledky tvorby práva, a předkládá návrhy alternativních řešení, která by mohla vést ke znatelné změně.

Je třeba zpřesnit prezidentské pravomoci a usnadnit podání ústavní žaloby

26. 04. 2022

V Praze 26. dubna 2022 – Problematické ústavní nastavení a praxe výkonu prezidentského úřadu po zavedení přímé volby prezidenta republiky vyvolávají riziko nebezpečného zablokovávání politického systému a nevymahatelnosti ústavních pravidel. Průtahy při jmenování vlády či odvolávání a jmenování ministrů, existence vlády opírající se jen o důvěru prezidenta a faktická nemožnost podrobit sporné kroky prezidenta kontrole ze strany Ústavního soudu ohrožují principy parlamentní republiky. Platforma Rozumné právo považuje za potřebné změnit Ústavu tak, aby nebylo možné relativně často porušovat Ústavu a principy parlamentní republiky a aby byla zajištěna účinná právní obrana proti takovému jednání prezidenta.